• လတ္ဆတ္သင္းပ်ံ႔ေသာ ကတိုးရနံ႔၊ သစ္ေမႊးႏွင့္ ခ်ိဳျမိန္ေသာ ပန္းရနံ႔မ်ား ေပါင္းစပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ၾကာရွည္ခံ၍ ဆြဲေဆာင္မႈပိုေစေသာ စကားဝါပန္းရနံ႔ကို ရရွိေစပါသည္။